นโยบายการใช้งาน Thmoviehdd.com

นโยบายการใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (รวมทั้งลิงก์และนโยบายอื่นๆ) ใช้บังคับกับบรรดาผู้เยี่ยมชม และ/หรือผู้ลงทะเบียนเข้าใช้(ถ้ามี) ซึ่งเข้าหรือใช้บริการของ Thmoviehdd และ/หรือการบริการอื่นๆ จากหรือผ่านเว็บไซต์ http://www.thmoviehdd.com (“เว็บไซต์”) ภายใต้นโยบายการใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เรา” “ของเราและ พวกเราหมายถึง เว็บไซต์ในเครือซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Thmoviehdd

การเข้าสู่ และ/หรือการใช้เว็บไซต์

การเข้าสู่ และ/หรือการใช้เว็บไซต์ Thmoviehdd และบริการของ Thmoviehdd ท่านตกลงที่จะเข้าผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเสมือนเป็นข้อสำคัญอันเกี่ยวกับการให้บริการของ Thmoviehdd แก่ท่าน

1. การใช้บริการของ Thmoviehdd
1.1 การที่จะสามารถเข้าถึงบริการของ Thmoviehdd ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งระบบปฏิบัติการ และ/หรือเบราเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน
1.2 เราให้บริการ Thmoviehdd แบบไม่คิดค่าบริการ แม้เราจะให้บริการ Thmoviehdd แก่ผู้ใช้งานโดยไม่มีค่าบริการ (หรือที่เรียกว่า Thmoviehdd แบบไม่คิดค่าบริการ”)
1.3 การใช้ Thmoviehdd ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีการคิดค่าบริการการใช้ข้อมูล กรุณาติดต่อผู้ให้บริการใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

2. สิทธิและความรับผิดชอบของเรา
2.1 เราอาจจะ
(ก) ระงับการให้บริการของ Thmoviehdd ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุง ทดสอบ และ/หรือซ่อมแซมระบบ
(ข) จำกัดหรือระงับบัญชีของท่านสำหรับการเข้าใช้บริการของ Thmoviehdd โดยไม่ต้องบอกกล่าว ในกรณีที่เราพิจารณาเห็นว่ามีการกระทำที่จากการใช้งานของท่าน หรือในกรณีที่ท่านกระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และ
(ค) ขยาย ลดลง เพิกถอน และ/หรือปรับเปลี่ยน ไม่ว่าส่วนใดๆ ของบริการของ Thmoviehdd และ/หรือ เนื้อหาใดๆ (หมายถึง เนื้อหาใดที่สามารถใช้ได้ หรือปรากฏในการให้บริการของ Thmoviehdd รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานข้อมูล ข้อมูล, รูปภาพ, ภาพวาด, วิดีโอ และ/หรือเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์, คำแปล, ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อใดๆ อันสามารถเข้าถึง หรือที่อยู่ในบริการของ Thmoviehdd) นำออก ระงับการใช้ และ/หรือ ระงับการส่งข้อมูล หรือการเผยแพร่บริการของ Thmoviehdd หรือองค์ประกอบ ซึ่งเราพิจารณาว่าเป็นการผิดกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบคำสั่ง หรือการที่ไม่สามารถยอมรับได้

3. ความรับผิดชอบของท่าน
3.1 ท่าน
(ก) จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า เพื่อจะใช้บริการของ Thmoviehdd และ/หรือเนื้อหา
(ข) ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ Thmoviehdd และรับชมเพื่อตนเอง และไม่ใช้เพื่อทางการค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
(ค) ท่านจะต้องรับผิดชอบการใช้บริการของ Thmoviehdd และเนื้อหาของท่านอย่างเคร่งครัดแต่เพียงผู้เดียว และการใช้บริการของ Thmoviehdd โดยบุคคลใดๆ ผ่านบัญชีของท่านจะถือว่าเป็นการใช้บริการของท่าน
(ง) จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ผลิตช้ำ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยนและ/หรือเตรียมผลงานทำซ้ำจากเนื้อหา และ/หรือการบริการของ Thmoviehdd
(จ) ตกลงว่าบริการของ Thmoviehdd และเนื้อหามีไว้เพื่อให้เข้าถึงและชมเป็นการส่วนตัว และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด แสดง เล่น ใช้ หรือรับชมบริการของ Thmoviehdd เพื่อการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
(ฉ) จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีผลบังคับและกฎการดำเนินงาน และ/หรือการใช้ใดๆ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

3.2 ท่านตกลงที่จะไม่ทำการดังต่อไปนี้
(ก) จำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นในการที่จะใช้บริการของ Thmoviehdd เช่น การใช้วิธีการ แฮกหรือทำการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหน้าบริการของ Thmoviehdd และ/หรือเว็บไซต์ เป็นต้น
(ข) เข้าถึงหรือใช้บริการของ Thmoviehdd เว็บไซต์ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
(ค) แก้ไข ปรับปรุง ผลิตใหม่ จำหน่าย แสวงประโยชน์ แปลความ กระทำกระบวนการวิศวกรรม การแยกส่วนหรือการตัดต่อให้เป็นส่วนย่อย ไม่ว่าส่วนใดของหน้าเว็บไซต์ ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ และ/หรือเนื้อหาใดๆ
(ง) คัดลอก และ/หรือใส่ข้อความเพิ่มบนบริการของ Thmoviehdd หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
(จ) แฮก เจาะเข้าไป หรือพยายามที่จะแฮก หรือเจาะเข้าไป ไม่ว่าจะทางใดต่อบริการของ Thmoviehdd ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และ/หรือที่พักข้อมูลใดๆ บนเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือของบุคคลอื่น
(ฉ) ดาวน์โหลด คัดลอก จัดเก็บ แยกออก จำหน่าย เผยแพร่ ส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลของโปรแกรมหนึ่งที่กำลังทำอยู่ไปที่อื่นซึ่งบริการของ Thmoviehdd โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือผ่านสื่อใดๆ
(ช) รวมซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใดๆ ที่ประกอบด้วยไวรัส, ไวรัสเวิร์ม, ไวรัสไทม์บอมบ์, ไวรัสโทรจัน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย
(ซ) รบกวนหรือขัดขวางการบริการของ Thmoviehdd หรือ เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบที่เชื่อมต่อกับบริการของ Thmoviehdd


3.3 การอนุญาตสำหรับผู้ใช้ เพื่อเข้าถึงและได้รับเนื้อหาและบริการจาก Thmoviehdd มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

4. การยอมรับ
4.1 ท่านยอมรับว่า
(ก) เราจะไม่แก้ไขเนื้อหา และไม่กระทำการเป็นการกล่าวอ้างความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว
(ข) โปรแกรมและเนื้อหาอื่นๆ บนบริการของ Thmoviehdd ให้บริการโดยบุคคลที่สามไม่ใช่โดยเรา ดังนั้นความพร้อมในการใช้งานของเนื้อหาและโปรแกรมต่างๆ อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
(ค) เราจะไม่รับรองการดำเนินการหรือรับประกันในคุณภาพถึงความละเอียด ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ ความต่อเนื่อง ความราบรื่น ของเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น
(ง) เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แทนที่ หรือเพิกถอนเนื้อหา ช่องและโปรแกรมใดๆ ในการให้บริการของ Thmoviehdd
(จ) เนื้อหาจะแสดงออกถึงมุมมองของผู้เผยแพร่เนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่มุมมองความคิดเห็นของทางเราหรือบุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรา
(ฉ) ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ดำเนินการบนบริการของ Thmoviehdd
(ช) การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการของ Thmoviehdd อาจอยู่ภายใต้การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นที่ต่างกันเพิ่มเติม ในกรณีนี้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เพิ่มเติมจะนำไปใช้งานหน้าเว็บดังกล่าวหรือเว็บไซต์เพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะมีอำนาจเหนือกว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกัน
(ซ) ไม่มีอะไรที่ท่านได้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการเนื้อหาและการบริการของ Thmoviehdd ที่จะเป็นการโอนไปซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาแก่ท่าน หรือเป็นการอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(ฌ) อาจมีเนื้อหาบางอย่างที่ไม่เหมาะสำหรับผู้เยาว์ ท่านจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบบุคคล หรืออายุของบุคคลที่มีความประสงค์หรือตั้งใจที่รับชมเนื้อหานี้ก่อนที่ท่านอนุญาตจะให้บุคคลนั้นรับชมเนื้อหาดังกล่าว และท่านต้องมั่นใจว่าผู้เยาว์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวโดยเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของท่าน
(ญ) ในส่วนของการบริการของ Thmoviehdd และเนื้อหาที่ให้หรือคงไว้โดยผู้ให้บริการของบุคคลที่สามและไม่ใช่โดยเรา ในกรณีนี้การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามกับท่านจะอยู่เพียงระหว่างผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามกับท่านแต่เพียงเท่านั้น และท่านยอมรับว่าท่านจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายจากผลที่เกิดขึ้นจากการติดต่อดังกล่าว

5. ลิงก์ และการโฆษณา
5.1 เราไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ เหนือเว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับบริการของ Thmoviehdd และไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือความถูกต้องของเพจอื่นๆ ที่กระทำภายนอกเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหา หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมต่อกับบริการของ Thmoviehdd (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน้าเว็บที่เชื่อมต่อผ่านโฆษณา) โดยบางลิงก์ที่ปรากฏบนบริการของ Thmoviehdd และ/หรือเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ อาจเป็นการโจมตีหรือทำให้เกิดความไม่พอใจหรือเป็นการไม่เหมาะสมต่อบุคคลบางคน ซึ่งเราจะไม่รับรองลิงก์ต่างๆ เหล่านั้นและท่านได้ตกลงด้วยความสมัครใจในการใช้ลิงก์เหล่านั้นเอง
การติดต่อ หรือการตกลง หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ของผู้ลงโฆษณาบนบริการของ Thmoviehdd และ/หรือเว็บไซต์ ถือว่าเป็นการกระทำระหว่างท่านและผู้ลงโฆษณาเท่านั้น ซึ่งเราไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบอย่างใดๆ สำหรับความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากผลของการตกลงดังกล่าว รวมไปถึงผลของการปรากฏของลิงก์และโฆษณาบนบริการของ Thmoviehdd และ/หรือเว็บไซต์
5.2 เราอาจใช้บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามสำหรับการติดตาม และวัดประสิทธิผลของการโฆษณาและ/หรือเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนบริการของ Thmoviehdd และเว็บไซต์อื่น โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลบางอย่าง (เช่น ID อุปกรณ์ที่ไม่ระบุชื่อ(anonymized Device IDs) ที่อยู่ IP แต่ไม่รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์) เกี่ยวกับการเข้าชมบริการของ Thmoviehdd เว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่นเพื่อการวัดประสิทธิผลของการโฆษณาและเพื่อนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้ตรงกับความสนใจของท่านอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน

6. การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.1 การเข้าถึงบริการของ Thmoviehdd และ/หรือเนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย ในกรณีที่เนื้อหาใดถูกจำกัดการเข้าถึงไว้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้/ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้เฉพาะราย ท่านตกลงว่าจะไม่เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวโดยวิธีการอื่น ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้วิธีการใดๆ โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็น ตัวแทน หุ่นยนต์ บอท หรือ สไปรเดอร์ เพื่อการเข้าถึง หรือเข้าดู หรือคัดลอกส่วนใดๆ ของเนื้อหา เว็บไซต์และบริการของ Thmoviehdd เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

7. การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงและเงื่อนไข
ในบางกรณี เรามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการของ Thmoviehdd โดยกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเราจะจัดให้มีการเผยแพร่รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

8. เบ็ดเตล็ด
8.1 ท่านยอมรับนโยบายการใช้งาน ข้อตกลงระหว่างท่านกับเราสำหรับบริการของ Thmoviehdd และเนื้อหาเป็นการเฉพาะตัวของท่าน และท่านไม่สามารถโอนหรือพยายามที่จะโอนสิทธิ ตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา อย่างไรก็ตามเราอาจรับคำสั่งจากบุคคลที่เราได้ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลแล้วว่าเป็นผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากท่าน
8.2 เราสามารถที่จะโอนสิทธิตามข้อตกลงนี้ไปยังบุคคล หรือคณะบุคคล นิติบุคคลอื่น โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และเราสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะใช้ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ของเรา
8.3 ในกรณีที่เราต้องการติดต่อท่าน เราจะใช้วิธีติดต่อทางอีเมล์เพื่อติดต่อกับท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อเรา ท่านสามารถติดต่อทางที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่อีเมล์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Thmoviehdd ซึ่งเราได้ให้ไว้สำหรับการติดต่อ
8.4 คำบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ถูกส่งโดยเราผ่านทางอีเมล์นั้น ให้ถือว่าท่านได้รับเรียบร้อยแล้วในทันทีที่ได้มีการส่งอีเมล์นั้น

9. กฎหมายที่ใช้บังคับกับนโยบายการใช้งานนี้
นโยบายการใช้งาน ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และท่านตกลงว่าหากเกิดกรณีข้อพิพาทตามนโยบายการใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจถูกเสนอต่อศาลอื่นที่มีเขตอำนาจนอกจากศาลไทยเพื่อพิจารณาได้

10. การเป็นโมฆะ แยกส่วน
ในกรณีที่ข้อกำหนดใดในนโยบายการใช้งาน ข้อตกลง หรือเงื่อนไขนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น จะถูกแก้ไขปรับปรุงตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดนั้นชอบด้วยกฎหมายมีผลสมบูรณ์หรือบังคับใช้ได้ ถ้าไม่อาจแก้ไขข้อกำหนดเช่นว่านั้นได้ นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดนั้นจะถูกลบออกจากนโยบายการใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ แต่ข้อกำหนดอื่นในนโยบายการใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

[contact-form-7 id=”44399″ title=”Abuse”]